REGULAMIN/UMOWA LICENCYJNA

PROSZĘ PRZECZYTAJ TREŚĆ PONIŻSZEGO REGULAMINU/UMOWY LICENCYJNEJ PRZED ZAKUPEM, POBIERANIEM LUB UŻYWANIEM PROGRAMU CLUSTERIC SEARCH AUDITOR (“PROGRAM”).

KLIKAJĄC PRZYCISK “Chcę spróbować”, DOKONUJĄC ZAKUPU PROGRAMU, POBIERAJĄC LUB UŻYWAJĄC GO ZGADZASZ SIĘ Z POSTAWIENIAMI PONIŻSZEJ UMOWY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI UMOWY, PRZERWIJ PROCES ZAKUPU/REJESTRACJI I NIE POBIERAJ PRODUKTU.

DANE SPRZEDAWCY.
Sprzedaż prowadzona jest przez firmę NanoMedia Damian Kiełbasa (NIP: 9222828810, REGON: 061496025) z siedzibą pod adresem: Łapiguz 10, 22-400 Zamość.

OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY.
Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.
Klient składa zamówienie umieszczając wybrane produkty w elektronicznym koszyku, a następnie wypełniając formularz zamówienia.
Klient, który dokonując zakupu poda dane firmowe w formularzu zamówienia, otrzyma mailowo fakturę bez VAT będącą potwierdzeniem nabycia licencji.
Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.

NADANIE LICENCJI.
Ta licencja pozwala na używanie przez Ciebie jednej kopii Programu, na jednym komputerze. “Używanie” jest rozumiane jako dostęp do aplikacji, pobieranie, instalowanie, kopiowanie lub w jakikolwiek sposób czerpanie korzyści z jej funkcjonalności opisanej w Dokumentacji. Licencja może być przenoszona na inny komputer raz w ciągu trzydziestu (30) dni. Licencja nie może być udzielana, wypożyczana lub współdzielona z osobami trzecimi bez uzyskania pisemnego zezwolenia od CLUSTERIC.

 

UŻYTKOWNIK NIE MOŻE: KOPIOWAĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PROGRAMU LUB DOKUMENTACJI; MODYFIKOWAĆ PROGRAMU; DOKONYWAĆ JEGO DEKOMPILACJI W CAŁOŚCI LUB W JEGO CZĘŚCI JAK RÓWNIEŻ WYPOŻYCZAĆ, REDYSTRYBUOWAĆ, SPRZEDAWAĆ LUB TWORZYĆ UTWORY POCHODNE W OPARCIU O PROGRAM.

Użytkownik akceptuje fakt, że wszystkie materiały objęte niniejszą licencją, włączając w to projekt, architekturę i strukturę Programu stanowią tajemnicę handlową i są własnością CLUSTERIC.
Użytkownik bez uzyskania pisemnej zgody  CLUSTERIC nie może ujawniać i w jakikolwiek sposób udostępniać informacji objętych tajemnicą.
Użytkownik zobowiązuje się w trakcie używania programu w odpowiedni sposób zapewnić bezpieczeństwo informacji objętych tajemnicą handlową i prawem autorskim.

GWARANCJA.
Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie Użytkowników pełnej wersji Programu.
CLUSTERIC zapewnia, że w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu (“okres gwarancyjny”) Program będzie realizował funkcjonalność określoną w dokumentacji.
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania jeśli Program (a) był modyfikowany za wyjątkiem wprowadzania aktualizacji przez CLUSTERIC, (b) nie został zainstalowany, nie był użytkowany zgodnie z zasadami określonymi przez CLUSTERIC, (c) został poddany nadzwyczajnemu obciążeniu lub wykorzystany do celu, do którego realizacji nie został przeznaczony.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
CLUSTERIC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z korzystaniem z Programu na zasadach określonych w postanowieniach Licencji a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Licencji. W szczególności CLUSTERIC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania, niepoprawnego używania bądź niemożliwości używania Programu, szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych. W żadnym wypadku odpowiedzialność CLUSTERIC nie może wykraczać poza kwotę zapłaconą przez Użytkownika w trakcie zakupu Programu.

ZWROT ZAKUPIONYCH TOWARÓW.
Licencje oprogramowania, sprzedawane przez sklep internetowy nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu). Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest możliwe przed wysłaniem klucza licencyjnego Klientowi. W tym celu Klient powinien przesłać taką informację na adres e-mail:

ROZWIĄZANIE UMOWY.
Niniejsza umowa licencyjna obowiązuje od momentu jej akceptacji przez Użytkownika. Użytkownik ma możliwość jej rozwiązania poprzez usunięcie wszystkich kopii Programu oraz otrzymanej Dokumentacji. Rozwiązanie umowy następuje również w przypadku złamania postanowień niniejszej licencji przez Użytkownika.

POZOSTAŁE.
Poprzez podanie adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących produktów i promocji od CLUSTERIC.

KONTAKT.
Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Licencji należy kierować na adres: