TRYBY ANALIZY DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Definiowanie własnych trybów analizy jest bardzo proste.
Wybierz “ANALIZA LINKÓW” w głównym menu. Z listy rozwijalnej wybierz “<Define new mode>”.

custom_mode_0.png

Teraz dokonaj wyboru formuł, które powinny być uwzględnione dla zebranych danych oraz wybierz parametry, które będą pobierane w wybranym trybie. Wprowadź nazwę nowego trybu i zapisz.
custom_mode_1.png

VOILA! Nowy tryb jest gotowy do użycia.
custom_mode_2.png

Podpowiedź: Nie musisz zapisywać trybu użytkownika jeśli chcesz użyć go jednorazowo. Aby tak zrobić, pozostań na opcji: “<Define new mode>”, ustaw formuły i wybór parametrów, a następnie po prostu kontynuuj analizę.

FORMUŁY UŻYTKOWNIKA

Clusteric Link Auditor nie tylko pozwala tworzyć własne tryby z wbudowanych formuł, ale również definiować własne formuły. W głównym menu otwórz: “FORMUŁY” i przejdź na zakładkę “Formuły użytkownika”. W tym miejscu możesz definiować formuły czerwone (spamowe) i zielone (jakościowe). Kliknij “Dodaj formułę”, by zacząć.
custom_formula_0.png

Teraz trzeba zdefiniować warunki, które muszą być spełnione, by formuła zadziałała. Zdefiniuj je jeden po drugim zatwierdzając “Dodaj warunek”, by umieścić je na liście.
Formuły mogą mieć różną moc (wagę). Oznacza ona liczbę punktów odjętych/dodanych do łącznej punktacji formuł, gdy formuła jest spełniona.
custom_formula_1.png

Zaakceptuj formułę i gotowe! Nowa formuła jest dostępna na liście, co oznacza, że możesz ją wykorzystywać do tworzenia trybów analizy.
custom_formula_2.png

“BEZPIECZNE” DOMENY

Bezpieczne domeny = “zaufane/wysokiej jakości/posiadane przez użytkownika lub jego klienta” domeny, które będą zawsze oceniane przez program jako “OK” (niezależnie od punktacji formuł). To domeny, których użytkownik absolutnie nie chce się “pozbyć”/umieścić w disavow.
safe_domains.png

LISTA “RYZYKOWNYCH” SŁÓW

To lista słów, które Clusteric Link Auditor postrzega jako “ryzykowne”. W trakcie analizy onsite, program będzie wyszukiwał te słowa i umieszczał w kolumnie WORDS_BLACKLISTED.
Można je podzielić na kilka grup tematycznych. Łatwo można wyłączyć sprawdzanie poszczególnych grup w trakcie analizy (np. gdy analizujesz domenę związaną z erotyką, nie możesz traktować słów o tematyce pornograficznej jako czynnik ryzyka). Można również definiować własne grupy słów.
Można nawet wykorzystywać wyrażenia regularne!
black_words.png

USTAWIENIA PUNKTOWANIA SŁÓW KLUCZOWYCH

Search Auditor pozwala przeprowadzić precyzyjne wyszukanie i punktowanie słów kluczowych (np. w celu znalezienia przeoptymalizowanych linków w analizie profilu linków lub do znajdowania nowych wartościowych miejsc do promocji strony).
Łączna punktacja słów kluczowych (wyliczana w oparciu o wszystkie parametry o nazwie: KEYWORDS_*) pojawia się w kolumnie KEYWORDS_SCORE. Można wpływać na sposób jej wyliczania:
Total keywords score (based on all KEYWORDS_* parameters) will be available in KEYWORDS_SCORE column. You can change the way it is evaluated by:

– definiując wagi dla słów kluczowych na etapie importu (domyślnie = 1), np.:


loans: 2
payday loans: 5
insurance
car insurance: 3

– definiując wagi dla poszczególnych elementów strony

Łączna punktacja dla słowa kluczowego jest wyliczana poprzez przemnożenie powyższych dwóch wag (dla każdego elementu zawierającego słowo kluczowe). Łączna punktacja słów kluczowych dla linka to suma punktacji za wszystkie dopasowane słowa kluczowe (we wszystkich elementach).

keywords_settings.png

Search Auditor – instrukcja – spis treści